Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport 2013

Konsernregnskapet til Akershus Energi er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS). Akershus Energi hadde første halvår 2013 et resultat etter skatt på 108 millioner kroner, mot 126 millioner kroner for samme periode forrige år.

Korrigert for urealiserte verdiendringer er resultat etter skatt første halvår 2013 på 90 millioner kr, mot 99 millioner kroner for samme periode forrige år. Konsernet hadde første halvår 2013 en positiv kontantstrøm fra drift på 97 millioner kroner.

Virksomheten har i perioden hatt god kostnadsstyring og kontroll, både for drifts- og utbyggingsaktiviteter. Styret anser resultatet fra den underliggende virksomheten i konsernet som godt.

Driftsinntektene første halvår 2013 var 422 millioner kroner mot 456 millioner kroner for samme periode i 2012. Korrigert for urealisert verdiendring på finansielle kontrakter er driftsinntektene første halvår 2013 på 413 millioner kroner, det samme som tilsvarende periode forrige år Produksjonsvolumet for vannkraft var 1075 GWh 1. halvår ,2013 (1250 GWh i 2012) og for fjernvarme 86 GWh (68 GWh i 2012). Høyere kraftpriser 1. halvår 2013, har oppveid for en lavere produksjon i vannkraftanleggene i forhold til fjoråret.

I første halvår 2013 er det investert til sammen 86 millioner kroner i vannkraft- og fjernvarmeanlegg. Fjernvarmevirksomheten genererer nå positiv kontantstrøm fra drift og vil gi et regnskapsmessig overskudd etter skatt i årene som kommer.

Det forventes lavere kraftpriser framover. For å tilpasse virksomheten til en periode med lavere inntjening har bedriften satt i gang flere tiltak. Dette er nærmere beskrevet i konsernets halvårsrapport. Det er etablert et program for effektivisering og kostnadstilpassninger for årene fremover som skal gi betydelige kostnadsreduksjoner. Dette skal oppnås gjennom å effektivisere og tilpasse bemanningen ved naturlig avgang, reduksjon i innleie av tjenester og ulike effektiviseringstiltak.

Ombygging av kraftverket Rånåsfoss I i Glomma startet opp i første halvår 2011, og forventes ferdigstilt i løpet av 2016. Denne ombyggingen er kostnadsberegnet til 800 millioner kroner og vil gi en årlig produksjonsøkning på ca. 60 GWh.
Konsernets fjernvarmesatsning er lokalisert til Akershus regionen, og virksomheten er nå samlet i datterselskapet Akershus Energi Varme AS. Konsernets satsning på fjernvarme er et av flere grep konsernet gjør for å produsere mer fornybar energi, og gjennom det redusere CO2 utslipp.

Tilbake

Del artikkel