Årsregnskap 2012

Årsregnskap 2012

Konsernet hadde i 2012 en positiv kontantstrøm fra drift på 230 millioner kroner etter betalte skatter og renter. Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2012 på henholdsvis 2 587 GWh og 128 GWh. Fjorårets vannkraftproduksjon ble høyere enn forventet som følge av økt vannføring. Gjennomsnittlig kraftpris var i 2012 på 22,2 øre/kWh mot 36,2 øre/kWh i 2011.

Sikringssalg av kraftproduksjonen og sikring av vekslingskurser for valuta, bidro til et tilfredsstillende resultat på tross av vesentlig nedgang i kraftpriser og sterk norsk krone mot Euro.

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et årsresultat etter skatt på 177 millioner kroner for 2012, mot 376 millioner kroner i 2011. Den store nedgangen i resultatet forklares ved urealiserte verdiendringer på finansielle kraftkontrakter.

Korrigert for urealiserte verdiendringer er konsernets årsresultat etter skatt for 2012 på 170 millioner kroner, mot 143 millioner kroner i 2011. Dette gjenspeiler resultatet fra den underliggende virksomheten, og anses av konsernet som tilfredsstillende.

Konsernet er inne i en fase med omfattende rehabiliteringer av egne og deleide vannkraftanlegg. Flere av konsernets vannkraftverk er 40 år eller eldre, og det vil være behov for betydelige rehabiliteringer i den kommende 5-årsperioden.

Gjennom sine eierandeler i Opplandskraft deltar Akershus Energi i flere prosjekter for å bygge ut ny vannkraft i Glomma- og Lågenvassdraget.

I tillegg til vannkraftproduksjon har Akershus Energi utbygging og drift av fjernvarme som satsingsområde. Fjernvarmevirksomheten er lokalisert i Akershus fylke, og de fleste anleggene er plassert på Romerike. Det har også i 2012 vært betydelige utbyggingsaktivitet i Lillestrøm og Lørenskog. Satsingen på fjernvarme er et av flere tiltak for å produsere mer fornybar energi og bidrar til redusert utslipp av CO2.

I 2012 ferdigstilte konsernet Akershus EnergiPark gjennom å bygge Norges første storskala solfangeranlegg. Som en del av virksomheten i energiparken bidar også konsernet i arbeidet som foregår med å produsere hydrogen av biogass.

Akershus Energi har et tilbud til alle 10. klassinger og elever i videregående skoler i fylket med formål å bidra til økt kunnskap om energi og miljø og holdningsskapende arbeid.

Kontaktpersoner

Jørn Myhrer

Konsernsjef, CEO

+47 911 55 041

Eskil L. Jensen

Økonomidirektør, CFO

+47 934 18 175

Tilbake

Del artikkel
Årsregnskap 2012

Årsregnskap 2012

Konsernet hadde i 2012 en positiv kontantstrøm fra drift på 230 millioner kroner etter betalte skatter og renter. Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2012 på henholdsvis 2 587 GWh og 128 GWh. Fjorårets vannkraftproduksjon ble høyere enn forventet som følge av økt vannføring. Gjennomsnittlig kraftpris var i 2012 på 22,2 øre/kWh mot 36,2 øre/kWh i 2011.

Fant du det du lette etter?