Halvårsrapport 2012

Halvårsrapport 2012

Konsernet hadde første halvår 2012 et resultat etter skatt på 126 millioner kroner, mot 285 millioner kroner for samme periode forrige år. Den betydelige resultatnedgangen forklares hovedsakelig ved verdiendringer på finansielle kraftkontrakter og lavere kraftpriser.

Konsernregnskapet til Akershus Energi er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og resultatføring av urealiserte verdiendringer som følge av forhåndsalg av kraft kan gi betydelige resultatsvingninger mellom regnskapsperioder.

Korrigert for urealiserte verdiendringer er resultat etter skatt første halvår 2012 på 94 millioner kr, mot 84 millioner kroner for samme periode forrige år. Styret anser resultatet fra den underliggende virksomheten i konsernet som tilfredsstillende.

Konsernet hadde første halvår 2012 en negativ kontantstrøm fra drift på 4 millioner kroner (etter betalte skatter på 255 millioner kroner) mot 32 millioner kroner for samme periode i 2011. Endringen forklares ved noe svakere kontantstrøm fra underliggende drift.

Driftsinntektene første halvår 2012 var 456 millioner kroner mot 737 millioner kroner for samme periode i 2011, og den betydelige reduksjonen forklares i hovedsak ved urealisert verdiendring på finansielle kontrakter. Korrigert for urealisert verdiendring på finansielle kontrakter er driftsinntektene første halvår 2012 på 413 millioner kroner mot 463 millioner kroner for samme periode i 2011. Reduksjonen kan i hovedsak henføres til lavere kraftpriser. Produksjonsvolumene første halvår 2012 var 1 250 GWh for vannkraft og 68 GWh for fjernvarme, mot henholdsvis 994 GWh og 56 GWh for samme periode i 2011.

Det er i første halvår 2012 investert til sammen 134 millioner kroner i vannkraft- og fjernvarmeanlegg.

Konsernet har i perioden hatt god kostnadsstyring og kontroll, både for drifts- og utbyggingsaktiviteter.

Ombygging av kraftverket Rånåsfoss 1 i Glomma startet opp i første halvår 2011, og forventes ferdigstilt i løpet av 2016. Denne ombyggingen er kostnadsberegnet til 775 millioner kroner og vil gi en årlig produksjonsøkning på ca. 60 GWh.

Konsernets fjernvarmesatsning er i Akershus regionen, og virksomheten er nå samlet i datterselskapet Akershus Energi Varme AS. Konsernets satsning på fjernvarme er et av flere grep konsernet gjør for å produsere mer fornybar energi, og gjennom det redusere CO2 utslipp.

Kontaktpersoner

Jørn Myhrer

Konsernsjef, CEO

+47 911 55 041

Claus Nerhagen

Finanssjef

+47 934 66 335

Tilbake

Del artikkel
Halvårsrapport 2012

Halvårsrapport 2012

Konsernet hadde første halvår 2012 et resultat etter skatt på 126 millioner kroner, mot 285 millioner kroner for samme periode forrige år. Den betydelige resultatnedgangen forklares hovedsakelig ved verdiendringer på finansielle kraftkontrakter og lavere kraftpriser.

Fant du det du lette etter?