Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011

Konsernet hadde i 2011 en positiv kontantstrøm fra drift etter betalte skatter og renter på 218 millioner kroner. Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2011 på henholdsvis 2 440 GWh og 99 GWh.

Fjorårets vannkraftproduksjon ble høyere enn forventet, som følge av økt vannføring. Varmeproduksjonen ble lavere, som følge av vesentlig høyere temperatur de siste månedene av 2011.

Korrigert for urealiserte verdiendringer, er konsernets årsresultat etter skatt på 143 millioner kroner i 2011, mot 208 millioner kroner i 2010. Dette viser resultatet fra den underliggende virksomheten, og betraktes av konsernet som tilfredsstillende.

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS), og viser et årsresultat etter skatt på 376 millioner kroner for 2011, mot 42 mill. kr i 2010. Den store økningen i resultatet forklares ved urealiserte verdiendringer på finansielle kraftkontrakter.

Konsernet står foran en periode med omfattende rehabilitering av vannkraftverk. Det er i 2011 igangsatt bygging av en ny kraftstasjon; Rånåsfoss III. Denne skal erstatte eksisterende kraftstasjon, Rånåsfoss I, som ble bygd i 1922. Flere av konsernets vannkraftverk er 40 år eller eldre, og det vil være behov for betydelige rehabiliteringer i den kommende 5-årsperioden.

Akershus Energi deltar gjennom sine eierandeler i Opplandskraft i flere prosjekter for å bygge ut nye vannkraftverk i Glomma- og Lågenvassdraget.

I tillegg til vannkraftproduksjon har Akershus Energi utbygging og drift av fjernvarme som et hovedsatsingsområde. Fjernvarmevirksomheten er lokalisert i Akershus fylke. Det har i 2011 vært betydelige utbyggingsaktiviteter i Lillestrøm, Lørenskog og Sørumsand.

Satsingen på fjernvarme er et av flere tiltak for å produsere mer fornybar energi og bidra til redusert utslipp av CO2. Konsernet har planer om å investere totalt 1000 millioner kroner i fjernvarmeanlegg. Dette vil gi en fjernvarmeproduksjon, hovedsakelig basert på skogsflis, på inntil 500 GWh, og et redusert CO2 utslipp på ca 120 000 tonn.

Kontaktpersoner

Jørn Myhrer

Konserndirektør

+47 911 55 041

Eskil Lunde Jensen

Økonomidirektør

+47 934 18 175

Tilbake

Del artikkel
Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011

Konsernet hadde i 2011 en positiv kontantstrøm fra drift etter betalte skatter og renter på 218 millioner kroner. Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2011 på henholdsvis 2 440 GWh og 99 GWh.

Fant du det du lette etter?