Nøkkeltall 2014 - 2016

 

 

2016

2015

2014

Driftsinntekter Mill. kr. 719 708 720
Herav urealiserte verdiendringer Mill. kr. -86 -1 -96
Driftsresultat Mill. kr. 261 280 226
EBITDA 1) Mill. kr. 459 394 471
Årets resultat etter skatt Mill. kr. 85 129 101
Årets resultat 1) Mill. kr. 138 128 159
Totalkapital Mill. kr. 5 460 5 138 5 114
Egenkapital Mill. kr. 2 320 2 341 2 302
Rentebærende gjeld Mill. kr. 1 602 1 239 1 177
Kontantstrøm fra drift Mill. kr. 368 198 288
Investeringer i driftsmidler Mill. kr. 164 259 316
Soliditet Prosent 43 45 45
Gjennomsnittlig kraftpris NO1 NOK/MWh 243 177 229
Gjennomsnittlig oppnådd kraftpris NOK/MWh 273 231 275
 

 

1) EBITDA er definert som driftsresultat + avskrivninger. EBITDA og årets resultat i oversikten er justerte resultatmål hvor det også er korrigert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter og fremkommer slik:

 

Justerte resultatmål            
  2016 2015 2014
Beløp i millioner kroner Resultat EBIDA Resultat EBIDA Resultat EBIDA
Tall før korrigeringer 85 362 129 415 101 369
Urealiserte verdiendringer            
Verdiendring finansielle kraftkontrakter 213 213 -34 -34 29 29
Verdiendring valutaterminkontrakter -128 -128 35 35 67 67
Verdiendring renteswapavtaler -18 0 -10 0 13 0
Verdiendring beregnet grunneierforpliktelse 25 25 -22 -22 37 37
Skatteeffekt urealiserte verdiendringer -31 0 15 0 -36 0
Vesentlige engangsposter            
Planendring pensjon -13 -13 0 0 -30 -30
Nedskrivning anlegg 0 0 29 0 25 0
Aksjesalg 0 0 3 0 -54 0
Skatteeffekt Engangsposter 4 0 -17 0 8 0
Tall korrigert for urealiserte verdiendringer
og vesentlige engangsposter
138 459 128 394 159 471